عشق یعنــــــی پر زدن تا آســـــــمان
عشـــــق یعنی وســعتی بیش از جهان
عشق یعنی لاله ای در دشــــــــت باز
عشق یعنی صحبـــــــت و راز و نیاز
عشق یعنــــــــی رفتـــــــــن بی انتها
باور زیبایـــــــــــی پروانــــــــــه ها
عشــق یعنی دوری از هرچه ریاست
که ندانی خانـــــــــــه تو در کجاست عشق یعنی نزد خورشـــــــــید آمدن بی امید از بــــــــــــهر امیــــد آمدن
عشق یعـنی من تـــــــو را باور کنم
قلب را بگســــــــــسته از دیگر کنم
عشق یعنــــــــی شستن چشــــمانمان
پاکی از هر نــام و ننـــگی ، جانمان
عشق یعنی در عطــــش ها ســوختن
چشـــــــم بر باران پـــــاکی دوخــتن
عشق یعنی جرعــه ای از جــام حق
عشق یعنی بوســــــه ای بر کام حق
عشق یعـنی شــــادی و شور و شرر
عشق یعنـــی سوخــــــتن تا پا و سر عشق یعنــــی مســـــتی و دیوانـگی
با هــــــــمه اغیار او بیـــــــگانگی
عشق یعـنی مرغـــــکی عاشق شدن
تا برای پر زدن لایــــــــــــق شدن
عشق یعنـی قایـــقی خـــــود ساختن
عشق یـــعـنی دل به دریا بــــــاختن
عشق یعـنــــی رحــــــــمت لایـنتهی
لقمه بسپردن به دســــــــــت روبهی
عشق یعنی دســـــــــتی از سوی خدا
دست او گـــــیر از سیـــاهی شو جدا
عشق یعنی نغمــــه ای پر رمز و راز
چشـمه ای روی زمیــــن لیک از فراز
عشق یعـــــنی رســــتن از زندان تن
عشق یعــــنی رد شــــدن از شهر من
در کشاکــــــــش بیــــن بودن یا نبود
عشق یــــعنی علــــــتی بــــهر وجود
عشق یعنــــــی واژه ی بـــــی واژگی
اندریـــــن وامانــــــــدگی ها ، تازگی عشق یعنی جـــــــــــــاودان راه جهان
عشـــــق یعنی رمز رســــتن از زمان
عشق یعـــــنی بی تصـــاحب یک نفس
کوشــــــشی بهر رهــــــــایی از قفس
عشـــــــق یعنی حــیرت و سرگشتگی
در فراسوی زمــــــان گمـــــــگشتگی
عشق یــــــعنی همقدم بـــــــــا روزگار
رویـــــشی با هر شـــــــــکوفه در بهار
عشق یعنــــــی راه بــــــی نام و نشان

عشق یعنــــــی حس بی وصف و بیان

به این پست چند ستاره میدهید ؟ رای بدید
[کل: 0 میانگین: 0]
  • 13 مارس 2011
مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید 0