نویسنده امریکایی

 8683 - سخنان ریچارد باخ

 برای بسیاری از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد. ریچارد باخ

بهشت، یک مکان نیست و یک زمان هم نیست؛ بهشت یعنی کامل شدن. ریچارد باخ

من وجود ندارم که جهان را تحت تاثیر قرار دهم، وجود دارم که زندگیم را به شیوه ای بگذرانم که مرا شادمان سازد. ریچارد باخ

 بقیه در ادامــــــــــه مـــــــطــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــب

تنها همان که هستی، باقی بمان؛ آرام و شفاف و درخشان. ریچارد باخ

هر شخصی، همه ی پیشامدهای زندگی شما اینجا هستند، زیرا شما آنها را به اینجا کشانده اید.ریچارد باخ

جایی که اندیشه ی تو هست، تجربه ی تو نیز هست؛ انسان همان گونه است که می اندیشد؛ از هرچه که می ترسم به سرم می آید. ریچارد باخ

خود ما برمی گزینیم که صدمه بزنیم و یا صدمه ببینیم.  ریچارد باخ

همه ی ما آزادیم هر آنچه که می خواهیم انجام دهیم.ریچارد باخ

اگر برای مدتی تمرین کنید که تخیلی باشید، خواهید دانست که شخصیت های تخیلی گاهی وقتها از مردمی با بدنها و ضربان قلب، حقیقی تر هستند.ریچارد باخ

زمانی که پرسش هایت را به خوبی بیان کنی، خودشان پاسخ خود هستند. ریچارد باخ

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است؛ با دقت به آن گوش دهید.ریچارد باخ

اگر به راستی می خواهی یک ابر را از زندگیت بزدایی، نباید یک توده ی بزرگ از آن بسازی؛ فقط آسوده باش و آن را از اندیشه ات پاک کن؛ این تنها کاری است که باید انجام داد. ریچارد باخ

شاگردان، چیزهای ساده را دشوار می کنند.ریچارد باخ

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلماً آنها از آنِ تو هستند. ریچارد باخ

هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنکه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن کار کنی. ریچارد باخ

وقتی که می دانی هیچ چیز در این سیاره نمی تواند مزاحمتی برایت ایجاد کند… دیگر ماجراجویی وجود ندارد.  ریچارد باخ

اگر شادی تو در گرو چیزی است که دیگری دارد، حدس می زنم که تو نیز یک مشکل داری.ریچارد باخ

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی که نخواهی نمی توانند تو را لمس کنند.  ریچارد باخ

کمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم. ریچارد باخ

حلقه ای که خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلکه احترام و شادمانی است که نسبت به زندگی یکدیگر دارند.ریچارد باخ

آنچه را که شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود.ریچارد باخ

انسان به تنها بودن عادت می کند، اما تنها برای یک روز آن را می شکند و سپس دوباره به آن عادت می کند، دوباره از نو.ریچارد باخ

از جمعیت به اندازه ی کافی کشیده ام، حتی زمانی که شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می کنند.ریچارد باخ

زندگی کن؛ هرگز از این موضوع که در مورد آنچه می کنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد. ریچارد باخ

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت که تو را در طی هزار سال بشناسند.ریچارد باخ

همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.ریچارد باخ

از آینده های امکان پذیر روی نگردان، مگر آنکه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری.ریچارد باخ

چیزی به نام یک مشکل وجود ندارد که در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد. ریچارد باخ

آنچه را که بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می کنی. ریچارد باخ

بهترین راه فرار از مسئولیت این است که بگویی، من مسئولیت هایی دارم. ریچارد باخ

دانش، پی بردن به آن چیزی است که از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است که می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است که خودِ آنها به همان حد خوبی که تو می دانی، می دانند.ریچارد باخ

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. کجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات کجاست؟ به کجا می روی؟ چه کار می کنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین که پاسخها تغییر می کنند. ریچارد باخ

مسلماً می توان خود را کنار کشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر کاری که دوست داری تغییر کند، می توانی آن کار را رها کنی. ریچارد باخ

کودکان، مشتاقند و بزرگسالان، هوشیار. ریچارد باخ

راهی را که شادمانه به پایان می رسانی، به طور رایج، افراد ناآگاه درک نمی کنند و به همین دلیل تو را دیوانه خواهند خواند. ریچارد باخ

ما برای پرواز به هواپیما نیاز نداریم. لازم نیست از دیوار بگذریم و یا به سیاره های دیگر سفر کنیم. اگر بخواهیم می توانیم بیاموزیم که چگونه بدون بهره گیری از ماشین ها به هرجا می خواهیم برویم. ریچارد باخ

تنها آموزه ی مهم این است که در راه خود گام برمی دارم و آنچه می خواهم انجام می دهم. ریچارد باخ

زندگی من یک زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می کند. ریچارد باخ

می خواهم باور کنم که در سطحی دیگر، اصلی دیگر هم هست. ریچارد باخ

هر آنچه که یک استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند که نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یک سگ هار در یک چراگاه. ریچارد باخ

در درون هر یک از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری، توانگری و فقر، آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم که آنها را در سلطه داریم نه دیگران.  ریچارد باخ

از خداحافظی کردن نترسید؛ یک خداحافظی، پیش از آنکه بتوانید دوباره یکدیگر را ببینید لازم است و دیدار دوباره، پس از دقایق دوره های زندگی، مسلماً برای کسانی است که دوست هستند. ریچارد باخ

نشانه ی نادانی شما، ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه کرمِ صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید. ریچارد باخ

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان که در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها. ریچارد باخ

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترک مردمان و گوشه نشینی است که خود، گزینشی هراس آور است. ریچارد باخ

هر چه اوج می گیریم، چشم اندازمان گسترده تر می شود و گزینش ها و دوراهی ها و میان برها را بهتر می بینیم و هر چه فرود بیاییم، چشم اندازمان را از دست می دهیم و هنگام فرود، درک و دریافتمان از گزینش های دیگر بر باد می رود. حواسمان پی جزئیات می رود. ریچارد باخ

تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز کمی بیشتر از روز پیش. ریچارد باخ

چرا دشوارترین کار در جهان این است که به پرنده ای این باور را بدهی که آزاد است؟ ریچارد باخ

آنچه که دیدگانت به تو می گویند باور نکن. همه ی آنچه که می توانی ببینی محدود است. با ادراک خود بنگر، آنچه را که آموخته ای بشناس. ریچارد باخ

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم. ریچارد باخ

ما آزادیم به هر کجا که مایلیم برویم و آنچه که هستیم باشیم. ریچارد باخ

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد. ریچارد باخ

کسی نمی تواند ما را از آنچه که مایل به انجامش هستیم بازدارد. ریچارد باخ

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنکه یاد بگیری سخنت را کوتاه نگاه داری.ریچارد باخ

هر دشواری که در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد. ریچارد باخ

همه ی ما در این جهان، فریبکار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می کنیم که نیستیم.  ریچارد باخ

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلکه ارج و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس می‌کنید.ریچارد باخ

اکنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اکتشاف و برای رهایی!  ریچارد باخ

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه، شوکِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یک ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است. ریچارد باخ

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم. ریچارد باخ

 

به این پست چند ستاره میدهید ؟ رای بدید
[کل: 0 میانگین: 0]
موضوع: دسته‌بندی نشده
  • 8 جولای 2012
مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید 0