داستان عاشقانه

داستان های عاشقانه جدید و طولانی

photo ۲۰۱۷ ۰۷ ۰۶ ۰۱ ۲۹ ۴۲ 500x500 - داستان عاشقانه جدید بی تو

روی تخت چوبی کنار درخت گردوی پیر دراز کشیده بودم و توپ بسکتبالم زیر سرم بود.آرام و شاد بودم و از آن صدای لعنتی خبری نبود.همیشه بسکتبال آرام و شادم می کرد،مورفینم بود.ولی امروز بیش از حد خوشحال بودم.نمی دانم شاید علت خوشحالی زیاد امروزم خیلی بیرحمانه بود،نیامدن تماشاچی همیشگی بسکتبالم،.نازی خواهر خوشگل،شیرین و مظلومم.قرار بود دیروز برای اولین بار در جشن تولدش شرکت کنم،جشن تولد پنچ ساگیش.سایه متقاعدم کرده بود که این کار را بکنم به او قول داده بودم برایش کادو بخرم،بغلش کنم،ببوسمش و دستانم را دور مچ دستهایش حلقه بزنم و در هوا بچرخانمش کاری که عاشقش بود وقتی داداشم نازی را در هوا می چرخاند آنچنان قهقه میزد که بغض می کردم.ولی من زیر تمام قولهایم زدم چون سایه زیر تمام قولهایش زده بود او قول داد بود تا ابد در کنارم بماند وتکیه گاهم باشد.مرحم زخمها،دعوای دردها و چاره مشکلاتم شود و تا ته دنیا عاشقم بماند.

در ادامه مطلب با عاشقانه باشید .

16 04 26 01 35 56 401 deco 450x600 - داستان عاشقانه جدید بی تو

صدای شیون و گریه ای  که از داخل خانه می آمد نیم خیزم کرد.بی اراده گفتم:”بابا،نه خدا اینو دیگه نمی تونم تحمل کنم.”بلند شدم و با پاهای لرزان به طرف خانه رفتم درهال را باز کردم داداشم تو راهروی هال بود این کوه آهن داشت اشک می ریخت .رگ گردن عضلانیش زده بود بیرون و با مشت به دیوار می کوبید. نازی هم با چشمهای قرمز پایش را بغل کرده بود.تمام شجاعتم را جمع کردم و گفتم:داداش چی شده؟بابا؟بابا طوریش شده؟جوابی نشنیدم تو وضعی نبود که جواب دهد.از راهرو وارد هال شدم اولین چیزی که دیدم بابام بود که عین مجسمه خشک و به نقطه نا معلومی خیره شده بود بابام سالم بود پس چی شده بود؟به طرف خواهرم که با فریاد داشت اشک می ریخت رفتم و گفتم:چی شده؟جواب نداد با فریاد گفتم:دِ بگو چی شده؟وضعش از داداشم هم بدتر بود. به طرف مادرم رفتم نیمه هشیار بود آنقدر با ناخن هایش صورتش را خراشیده بود که از صورتش خون می آمد.زیر لب با ناله حرفهایی که برایم نامفهوم بود زمزمه می کرد.جلویش زانو زدم و به آرامی گفتم:مامان نکن تو رو خدا نکن.توبگو چی شده؟باز جواب نشنیدم کنترلم را از دست دادم و با خشم و فریاد گفتم:دِ لامصبا بگین چی شده؟دِ بگین دارم میمیرم.چشمم به بالای هال افتاد عمو و یک مرد که از وسایلش فهمیدم دکتر هست کنار یک نفر که روی زمین دراز کشیده بود نشسته بودند.به سمت آنها می رفتم که صدای دکتر را شنیدم”تسلیت می گم امیدوارم غم اخرتون باشه”به بالای سرشان رسیدم یخ زدم خواب بودم یا بیدار دیگر هیچ چیز نمی دیدم جز خودم که روی زمین دراز کشیده بودم.چند قدم به عقب برداشتم نشستم روی زمین و زانوهایم را بغل کردم.چی شده بود؟از پنچره چشمم به حلقه بسکتبال داخل حیاط افتاد همه چیز را به یاد آوردم.

یک ماه از رفتن سایه گذشته بود.آخرین جمله اش در این مدت دیوانه ام کرده بود.”منو فراموش کن”دلیلی که برای رفتن داشت منطقی نبود و صحت نداشت.وقتی ماجرا را به آبجی و داداشم که بزرگتر از من بودند گفتم خواهرم گفت:دلیل نبوده بهونه بوده ولی داداشم گفت:نه دلیل بوده نه بهونه دخترا واسه رفتن احتیاجی به دلیل و بهونه ندارن وقتی بخوان برن میرن معتقد بود دخترا همه از یه جنسن با طناب پوسیدشون پسر تشنه رو به چاه آب می فرستن میدونن طناب پاره میشه وقتی نیمه راه طناب پاره شد و پسر به ته چاه افتاد و گیر کرد خنده شیطانی می کنند و میرن.من حرف هیچکدامشان را قبول نداشتم سایه چنین دختری نبود.یقین داشتم بر میگردد ولی برنگشت.او واقعا ترکم کرده بود و من را با دردهایم تنها گذاشته بود دردهای که یکی دو تا نبودن پدرم دو بار سکته کرده بود و زندگیش به تار مویی بند بود،نقص نازی و مشکل تشنج کردنش که تازه بهش اضافه شده بود و دکتر ها گفته بودند هر آن ممکن هست با یک تشنج شدید برای همیشه برود،افسردگی و وسوسه های که بعد ترک قرصهای روانگردان به جانم افتاده بود، این ها و ده ها درد دیگر من را به مرده متحرک تبدیل کرده بود و سالها از مطب این روانپزشک به مطب آن روانشناس کشانده بود.این یکی قرص بی مصرف تحویلم میداد آن یکی حرف چرت ولی با آمدن سایه همه چیز عوض شد سایه درمانم کرد کاری که دکترها نتوانسته بودند بکنند.من عاشقش شدم چاره بدبختیهایم را پیدا کرده بودم او حلقه ای شد بین من و زندگی.ولی زندگی مدت کوتاهی لبخندش را نشانم داد.سایه رفت.من معتادش شده بودم و حالا خمار بودم و دردی دیگر به دردهایم اضافه شده بود دردی که روزی درمان بود از وقتی که رفته بود هی توی سرم صدایی می پیچید واغلب فقط یک حرف می زد:”تو بدون سایه نمی تونی باید تمومش کنی و بری”.توان مقابله با آن صدا را را نداشتم حرفش حق بود و حرف حق جواب نداشت.

کنج اتاقم نشسته بودم و آن صدا همان حرف تکراری را میزد که چشمم به نوشته ای روی دیوار افتاد.”ام بی ای منتظر باش شایان دارد می آید”باید بسکتبال بازی می کردم.توپم را برداشتم و به حیاط بزرگ خانه رفتم نگاهی به میله و حلقه بسکتبال انداختم و شروع به بازی کردم.امروز برخلاف همیشه نازی برای تماشا نیامده بود یک جورایی خوشحال بودم وقتی نازی با چشمای درشتش با اشتیاق بازیم را تماشا می کرد بغض گلمویم را می فشرد و زجر می کشیدم و احساسی شبیه عذاب وجدان به من دست می داد. نمی دانم چرا؟ من ناشنواش نکرده بودم ولی برادر بزرگش بودم و از اینکه نمی توانستم کاری برایش بکنم احساس گناه می کردم احساس عذاب وجدان.از روزی که فهمیدم ناشنواست برای همیشه از آغوشم زمین گذاشتمش.عاشقش بودم ولی دیدنش آزارم میداد.موقع بازی وقتی توپ به جایی دور می رفت می دوید و توپ را برایم می آورد بی توجه ولی با بغض توپ را می گرفتم و به بازی ادامه میدادم.موقع استراحت میان بازی او توپ را بر می داشت و به طرف حلقه پرتاب می کرد آن وقت بی اراده جاهایمان عوض میشد من میشدم تماشاچییش.توپ اندکی بالا می رفت ولی او با قهقه باز پرتاب می کرد و من باز بغض می کردم و توی دلم می گفتم:خدا این است عدالتت؟به خودت قسم دنیات شده ته نامردی.من خیلی وقت بود که با خدا رابطه ای نداشتم.بعضی وقتها دلم می خواست شیطان پرست شوم ولی زود از تصمیم خنده ام می گرفت و با خودم می گفتم:از خدای شیطان که خیری ندیدم شیطان چه گلی می خواد به سرم بمالد؟

امروز حتی یک پرتاب اشتباهم نداشتم هر چی پرتاب می کردم وارد حلقه میشد یک لحظه آرزو کردم کاش نازی بود و می دید داداشش روی دست کوبی برایانت بلند شدِ.کوبی سفید لقبم بود از خیلی جهات شبیهش بودم قد بلند،موهای از ته تراشیده،چشماهای قهوای،صورت استخوانی و سبک بازی.آخرین پرتابم را از نقطه ای دور وارد حلقه کردم توپ غلطید و رفت کنار در انباری اگر نازی بود حتما او می رفت توپ را می آورد.رفتم تا توپ را بیاورم در انباری باز بود چشمم به یک طناب کلفت افتاد صدا گفت:برش دار.برداشتمش به طرف حلقه حرکت کردم.صدا می گفت:زود باش وقت نداری،زود باش.حدود بیست دقیقه طول کشید که حلقه و میله بسکتبال را تبدیل به چوبه دار کردم.صدا گفت:”نازیم با خودت ببر و نجاتش بده” نه این یکی را نمی توانستم من حتی تحمل گریه اش را هم نداشتم اینبار تسلیمش نشدم.یک لحظه احساس کردم نازی دارد من را تماشا می کند ولی نه توهم بود.با یک دست میله را گرفتم و هر دو پایم را روی توپ گذاشتم و با آن یکی دست حلقه طناب را دور گردنم انداختم دستم را از میله کشیدم در یک چشم به هم زدن توپ از زیر پایم در رفت.

همچنان مات و مبهوت به حلقه بسکتبال و طنابی که به آن بسته شده بود نگاه می کردم که نازی را جلوی چشمهایم دیدم با خنده ای که روی گونه اش چال انداخته بود گفت:سلام داداشی.مست مست بودم نمی دانستم چه شده زانو زدم دستانم را حلقه کردم دور بدن ظریفش و بوسیدمش بلند شدم دستانم را دور مچ دستهای نحیفش حلقه زدم و در هوا چرخاندمش تو رویایی شیرین بودم که با نعره های داداشم از رویا بیرون آمدم.نازی بی جان در بغلش بود تشنج کرده بود دکتر با عجله نازی را از او گرفت.باز متوجه نازی شدم که داشت می گفت:می خوام پیشت بمونم.با بغض گفتم:نه آجی تو باید بر گردی،بزرگ شی،خانوم شی،عروس شی نه نازنینم تو باید برگردی برگرد خواهش می کنم.

چشمانم را بستم و به خدا گفتم:می دونم  گناهکارم ولی خودت خوب میدونی که مجبور بودم ولی نازی نه نجاتش بده خواهش می کنم التماس می کنم.وقتی چشمانم را باز کردم نازی تو بغل دکتر بود به هوش آمده بود و زل زده بود به من.زیر لب گفتم:دوست دارم آجی،خندید خندیدم.

راست می گفتند که خیر و شر برادر هستند ولی اصلا برابر نیستند. روزی هیمن جا مراسم ختم بود همه لباس سیاه پوشیده بودندو گریه می کردند ولی امروز همه لباس شاد به تن داشتند وخنده بر لب،بابام،مامانم،داداشم،آبجیم.داماد حلقه نامزدی را دست نازی کرد.نازی داشت می خندید.با همان قهقه و چال روی گونه اش.سرش را برگرداند وبه من نگاه کرد:آرام گفتم.مبارکه عروس خانوم.بغض کرد بغض کردم.

دانلود سریال عاشقانه

دانلود داستان های عاشقانه

 

به این پست چند ستاره میدهید ؟ رای بدید
[کل: 2 میانگین: 1.5]
  • 10 جولای 2017
مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید 0