گفتم : خدایا از همه دلگیرم
گفت : حتی از من؟
گفتم : خدایا دلم را ربودند
گفت : پیش از من؟
گفتم : خدایا چقدر دوری!!!!
گفت : تو یا من؟
گفتم : خدایا تنهاترینم
گفت : پس من؟
گفتم : خدایا کمک خواستم
گفت : از غیر من؟
گفتم : خدایا دوستت دارم
گفت : بیش از من؟
گفتم :خدایا اینقدر نگو من
گفت : من توام تو من

  • 4 می 2011
ادامه مطلب