43844905201133594814 - تــــو مـــی روی و بـــاز نمـــی گـــردی

تــــو مـــی روی و بـــاز نمـــی گـــردی ،

امـــا اینــــ هـــا مـــی مـــانند…تـــا ابــد !

یکــــ بــوســــه !

یکــــ بغضـــ لعنتـــی !

یکـــــ آهـ !

و یکــــ سوالـــ بـــی جــوابــــ :

هنـــوز گاهـــی دلتــــ بـــرای لبـــ هـــام تنگــــ مــی شـــود؟؟

چـــه مهــربانـــ بـــودی وقتـــی دروغـــ مـــی گفتــــی !
  • 9 جولای 2011
ادامه مطلب