11521635192350405061 - عشق و دوست داشتن

 

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی. اما دوست داشتن پیوندی است خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال.عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هر چه از غریزه سر می زند بی ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می گیرد.

عشق در غالب دلها ، در شکلها و در رنگها تقریبا مشابهی ، تجلی می شود و دارای صفات و حالات و مظاهر مشترکی است، اما دوست داشتن در هر روحی جلوه ای خاص خویش را دارد و از روح رنگ می گیرد و چون روحها ، برخلاف غریزه ها ، هر کدام رنگی از ارتفاع و بعدی و طعم و عطری دارند ویژه خویش، می توان گفت که به شماره هر روحی، دوست داشتنی است

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصلها و عبور سالها برآن اثر می گذارد، اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و خراج زندگی میکند و بر آشیانه بلندش ،روز  روزگار را دستی نیست… دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیباییهای روح که زیباییهای محسوس را به گونه ای دیگر می بیند.عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است. اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار است و سرشار از نجابت.

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است.اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود، اگر تمام دوام یابد به ابتذال می کشد و تنها با بیم و امید و تزلزل و اضطراب و ” دیدار و پرهیز” زنده و نیرومند می ماند. اما دوست داشتن با این حالات ناآشناست.

  • 5 ژوئن 2011
ادامه مطلب
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی.اما دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است اگر دوری به طول انجامید ضعیف می شود اگر تماس دوام یابد به ابتذال می کشد اما دوست داشتن با این حالت نا آشناست.دنیایش دنیای دیگر است.

عشق یک جوشش یک جانبه است به معشوش نمی اندیشد که کیست؟یک خود جوش ذاتی است و از این رو همیشه اشتباه می کند.اما دوست داشتن همواره پس از آشنایی پدید می آید و در حقیقت در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیما و نگاه همدیگر می خوانند و پس از آشنایی شدن است که ((خودمانی)) میشوند.دو روح دو نفر که ممکن است دو نفر با هم در عین رودربایسی ها احساس خودمانی کنند و سپس گرمای خویشاوندی از سخن و رفتار یکدیگر احساس می شود.

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داستن در دریا شنا کردن.

عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر.

  • 27 ژوئن 2010
ادامه مطلب