* من یاد گرفته ام *

من یاد گرفته ام
نخودم را قسمت کنم
با ستاره ی گذر
با مسافرِ خواب
که از تهی می کند عبور

من یاد گرفته ام
با پرندگان
هم سفره باشم
هنگامِ طلوع

یاد گرفته ام
سفر نکنم
میانِ آسمان برای فتح
اگر تو نباشی

من یاد گرفته ام
که یاد بگیرم
با تو بودن را
برای همیشه ماندن در آرزوی خیال!

  • 15 سپتامبر 2011
ادامه مطلب