به هردری میزنم  

به وضوح میدانم

که حالم رانمیشناسم

هنگامه ی شادی است

ولی غم میتراشم

حلقه ها راکه زیاد میکنی

کم می آورم.

رهایم نکن

که جامیمانم.

بگذار که دوباره با عشق متبلور شوم

بگذار گونه هایم برافروخته شود

بگذارلمس دستانت بیتابم کند

بگذاراین” من” کم شود

واین” تو”

بشود تمام تاروپودم.

بیتابم.

 

http://asheganeh.ir

  • 8 آگوست 2011
ادامه مطلب