همیشه عاشق تنهاست‌
و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست‌
و او و ثانیه‌ها می روند آن طرف روز
و او و ثانیه‌ها روی نور می خوابند
و او و ثانیه‌ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند
و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره ی رودخانه را نگشود.

سهراب سپهری

  • 14 سپتامبر 2011
ادامه مطلب