عاشق شدن آسان است، اما ادامه آن هنر است.
نمی توان جلوی پیری را گرفت، اما میتوان روح جوانی داشت
عمر سالهای گذشته نیستسالهایی است که از آن زندگی کردی
عشق زندگی نمی چرخاند اما انگیزه ای است برای زندگی
بزرگترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است
و چه زیباست که ببینیم کسی میخندد و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای

  • 14 سپتامبر 2011
ادامه مطلب