feel inspired 4 - سادگی...

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری

“از سادگی نیست”

شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی !!!

 

  • 26 سپتامبر 2012
ادامه مطلب