asheganeh52 - بگذار هر چه می خواهند بگویند

بگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند ..

بگذار هر چه نمی خواهند ، بگوییم ..

باران که ببارد ..

” کاری از چترها ساخته نیست ” ..

ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

  • 19 آوریل 2013
ادامه مطلب

asheganeh61 -  "خوب نیستم"

کم سرمایه ای نیست ،
.
داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند . . .
.
ولی بهتر از آن
داشتن آدم هایی است که وقتی حالت را می پرسند
بتوانی بگویی
.
.
.
“خوب نیستم”

  • 2 مارس 2013
ادامه مطلب

asheganeh50 - عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ,

بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است , یخ بستن وجود آدمها و بستن چشم هاست

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ,

بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشن را بداند و تو از او رسم محبت بیاموزی

گذاشتن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاری است ,
پنهان کردن قلبی است که شکسته است

نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن تکیه کنی و از غم زندگی بگویی

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست ,

بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که آخرش با جدایی به سرانجام می رسد.

  • 1 فوریه 2013
ادامه مطلب

asheganeh37 - زندگی.....

هر لحظه که میگذره دیگه قابل برگشت نیست …

پس از فرصت هامون خوب استفاده کنیم …

  • 18 ژانویه 2013
ادامه مطلب

asheganeh18 -  به ندرت پیش می آید.

زندگی مثل یک استکان چــــــای است!
به ندرت پیش می آید که
هم رنگش درست باشد..
هم طعمش و هم داغیش
امـــــا هیچ لذتی با آن برابر نیست…

  • 31 دسامبر 2012
ادامه مطلب