آنکس که می گفت دوستم دارد

عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد

رهگذری بودکه روی برگهای خشک پاییزی راه


می رفت


صدای خش خش برگها همان آوازی بود

که من گمان می کردم میگوید:

دوستت دارم………

  • 2 آوریل 2011
ادامه مطلب