بعضی آدم ها
آهن های پَرچ شده به زمینند
برای نگه داشتن یک سر پناه ..

بعضی ها ریشه های گلی کوچکند
در آرزوی آب، خاک، هوا

اما بعضی ها نسیمی هستند
که از میان موهایت می گذرند و
یادت می آورند

که روز، روزیست زیبا ….

  • 15 می 2011
ادامه مطلب