صدها هزار نفرین ، بر آن نگاه اول

 

آغاز دل سپردن ، اول نگاه من بود !

سرگشته و پریشان ، در جستجوی کویش

 

این خرقه گدایی ، تنها گواه من بود

هر کس شراب نوشید ، مستوجب فنا شد

 

دستان پر زمهرش ، هم تکیه گاه من بود

فرهاد همچو مجنون ، راه وصال گم کرد

 

راهی که رفته بودند ، آن راه ، راه من بود

تاریک و تار چون شب ، پس کوچه های امید

 

فانوس دیدگانش ، نور پگاه من بود

زنجیر کرده بودند ، رندان با وفا را

 

مژگان بی مثالش تنها پناه من بود

روزی که گردن عشق ، بر دار کرده بودند

 

تنها صدای آنجا ، فریاد آه من بود

 

در دادگاه عشقش ، محکوم حکم مرگم

شاید که بی گناهی ، تنها گناه من بود

 

Curse of hundreds of thousands on the first look

Dell started passing, I had the first look!

Bewildered and distracted, looking Kvysh

This gown begging, I was the only witness

Everyone drank wine, was doomed deserving

Zmhrsh hands, I was the fulcrum

Farhad such insane, the way he lost Joiner

Way that had been on its way, the way I was

Dark and blurry because the night, hoping the streets

Lantern eyes, light was my Pegah

Chains had the faithful RENDAN

Without my eyelashes Msalsh was the only refuge

Once the neck of love, of having had

The only sound there was screaming oh my

Love on the court, sentenced to death sentence

Perhaps the innocence, the only sin I was

  • 11 می 2011
ادامه مطلب