فرقـے نمـے کند
بگویم و بدانـے ..
یا …
نگویم و بدانـے ..

فاصله دورت نمی کند …

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ..
جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد ..

دلــــــــــــــم….

  • 15 می 2011
ادامه مطلب