58607351991505695765 - عمرم

عمرم همه در نالیدن بر باد رفت و زندگی ام همه در جرعه نوشیدن بر آب !

و اکنون بر لب بحر فنا منتظرم , بتم شکسته , اسماعیلم ذبح شد

ه , برج نورم خاموش و مناره معبدم دود زده , در اشغال فرزندان قابیل !

 

 

  • 5 جولای 2012
ادامه مطلب

4610 - دیگر برو

 

 

 

 

 

 

 

آمدی جانم بسوزی ســـــوختی دیگر برو

آتش جانم شـــــدی دل سوختی دیگر برو

من بیابانی ترین بودم که طور من شــدی

سینه ســــینای عاشق سوختی دیگر برو

آمدم اهلت شـــوم مکثی کنم نورم شـــوی

آمدی اهلت به مکثی ســـوختی دیگر برو

من ید بیضـا ندارم من شـــفا خواهم ز تو

کی شـــفا دادی پرم را سوختی دیگر برو

آمدی نوری برای مهر و ماه دل شــــوی

مهر و ماه دل به نارت سوختی دیگر برو

من تو را آرام جان و غمگســـارم گویمت

نیست آرامم به غم دل سـوختی دیگر برو

خواســــتم پروانه شمعت شوم زیبای من

بال من خاکسـترم را ســـوختی دیگر برو

منتـــــظر بودم بیـایی جان به قربانت کنم

آمدی جانم بســــوزی سـوختی دیگر برو


  • 31 می 2011
ادامه مطلب